Правителството прие промени в таксите, събирани от МФ по Закона за държавните такси

Министерският съвет прие постановление за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

Целта е да се намали административна тежест за лицата, извършващи дейност като обменно бюро.

С постановлението се отменя таксата от 50 лв. за вписване на промени в обстоятелството. Направените изменения се отразяват в публичен регистър и няма основания заявителят да уведомява органа за настъпването им. В допълнение, разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от Валутния закон предвижда заплащане на такса само при вписване в публичния регистър на лицата, които извършват сделки като обменно бюро, но не и за вписване на промени в обстоятелствата.

Приетият от правителството документ е разработен в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Pin It on Pinterest