България

Правителството прие промени в Наредбата за енергийното етикетиране на продукти

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението.

Наредбата осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1369 за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране. С нея се уреждат делегираните регламенти за реда за контрола на пазара, задълженията на лицата, които пускат на пазара или пускат в действие продукти, свързани с енергопотреблението, както и на търговците по отношение на докладването.

През 2023 г., в „Официален вестник“ на ЕС бяха публикувани 2 нови делегирани регламента на Комисията за определяне на изисквания за енергийно етикетиране. С единият се актуализират изискванията за енергийно етикетиране за битовите барабанни сушилни машини, а с другия са въведени изисквания за енергийно етикетиране за смартфони и таблети.

С приемането на промените в наредбата ще се осигури прилагането на двата нови делегирани регламента и ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно Регламент (ЕС) 201711369 делегирани регламенти.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest