България

Правителството прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на МВР

Новият документ дефинира конкретни промени за част от структурите на МВР, изведени от практиката, процеса на работа и заложените им основни дейности.

Пример за това е премахването на разделението на създадените в ГДПБЗН две дирекции – „Оперативни дейности“ и „Държавен контрол и превантивна дейност“. Целта е постигане на по-голяма гъвкавост при определяне на функционалните задължения и по-тясно взаимодействие между структурните звена в главната дирекция.

Променят се и правомощията на ГДГП относно компетенциите на граничните служители по осъществяване на контрол на правилата за движение по ЗДвП и повишаване на пътната безопасност в съответните зони на граничните контролно-пропускателни пунктове. По този начин ще се прекрати негативната практика, която отклонява граничните полицаи от пряката им служебна дейност по извършване на граничен контрол. Същевременно ще се избегне отклоняване на служители от „Пътна полиция“ от поставените им конкретни задачи, ще се ограничи генерирането на повече разходи за гориво, не на последно място по важност – ще се намали времето за изчакване на водачите при съставянето на актове за нарушение и фишове по закона.

Променят се наименованието и статутът на Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ във връзка с допълнените и осъвременени компетенции на структурата.

Прецизират се разпоредбите на Правилника за устройството и дейността на МВР, като се предвиждат възможности за установяване на работно време с различен начален и краен час, когато организацията на работа налага и позволява.

Част от нормативните промени целят осигуряването и изпълнението на приетите от 49-то НС изменения и допълнения на ЗМВР, както и Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията.

В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, всички съпътстващи проектопостановлението документи, заедно с формуляра за частична предварителна оценка на въздействието и становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“, бяха публикувани на интернет страницата на МВР и на портала за обществени консултации. Получените в 30-дневния срок за обществени консултации бележки и предложения са отразени.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest