Правителството прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗЧРБ

Министерският съвет одобри проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), произтичащо от измененията и допълненията на приетия ЗЧРБ.

С тези промени се постига съответствие с Директива 2011/98 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. за въвеждане на единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на държава-членка, както и въвеждане на общ набор от права на работници от трети държави, законно пребиваващи в държава-членка – от подаване на заявление до неговото решаване.

Припомняме, че до промяната на ЗЧРБ, реално се подаваха отделни заявления пред два самостоятелни административни органа – Агенцията по заетостта и дирекция Миграция-МВР, които съответно вземаха и самостоятелни решения по тези заявления.

Заложената цел на тези изменения е повишаване на възможностите за достъп на работна ръка на българския пазар на труда.

Pin It on Pinterest