Правителството прие Постановление за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения

Правителството прие Постановление за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения.

С приемането на новата правна уредба ще се постигане пълно съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с разпоредбите на Закона за марките и географските означения. Патентното ведомство и служителите от администрацията му ще прилагат по отношение на заявителите на марки и географски означения и техните представители нормативна уредба, която е ясна и предвидима. Ще се увеличи бързината и ефективността на процесите по регистрация на обектите. Лица, които имат интерес от това да регистрират марка или географско означение или да се регистрират като ползватели на географско означение, ще бъдат улеснени при реализирането на намерението си, тъй като ще могат да направят предварителна оценка на усилията и финансите, които ще са необходими за регистрацията.

Pin It on Pinterest