Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

С проекта на Постановление се изменят таксите за услуги, предоставяни от Патентното ведомство, установени в чл. 5 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели и чл. 4 от Закона за марките и географските означения.

С приемането на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство се постига привеждане на подзаконовата нормативна уредба, свързана със заплащането на дължимите държавни такси в производствата по закрила на обектите на индустриална собственост, регулирани от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) с приетите в него изменения и допълнения.

Приемането му ще направи възможно прилагането на предвиденият в чл. 72л от ЗПРПМ ред за подаване на уведомления и получаване на решение за съответствие на това уведомление, съответно ще може ефективно да бъде приложен реда за прилагане на изключенията от закрилата, която предоставя сертификат за допълнителна закрила. Ще бъде преодоляна правната несигурност относно размерът на дължимите такси при предоставяне на услугата за възстановяване на срок, пропуснат поради непредвидени обстоятелства.

Промените ще имат за резултат и намаляване на административната тежест за потребителите, които имат издадени национални патенти, което ще бъде допълнителен стимул и за лицата, които биха искали да се възползват от закрилата и правата, която дава националният патент.

Преодолява се и възможността от объркване на потребителите и евентуално забавяне на процесите по регистрация в следствие на несъответствия в терминологията на ЗПРПМ и Тарифата, настъпили в резултат от промяната на законодателството.

Pin It on Pinterest