Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве.

Изменението и допълнението на тарифата е свързано с разработените нови методи за извършване на лабораторни анализи от страна на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ):

  • доказване на IgM или IgA или IgG антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA, за клас имуноглобулини;
  • определяне на неутрализиращи антитела срещу SARS-Co V-2 с ELISA; целогеномно секвениране на SARS-Co V-2;
  • определяне на SARS-CoV-2 специфични Т-клетки посредством метод ELISpot;
  • флоуцитометрично определяне на SARS-Co V-2 специфични Т лимфоцити.

С проекта се предлага и намаляване на съществуваща такса за доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR, във връзка с настъпила промяна в стойността на използваните материали за извършването на лабораторния анализ от НЦЗПБ и регионалните здравни инспекции.

Pin It on Pinterest