Правителството прие Отчет на План за действие за 2020 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Правителството прие Отчет на План за действие 2020 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. (Стратегия), приета с Решение № 437 на Министерския съвет от 12 юни 2015 г. Изготвянето на отчет е заложено в Глава IV, т. 10 от Стратегията. В отчетния документ се посочват 34 стратегически цели, от които 11 са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в България. Всички дейности от Плана са изпълнени, като една от тях е с отпаднала необходимост, поради обявената пандемия от COVID – 19, сочи Отчетът, изготвен в рамките на стратегическа работна група „Миграционни политики“ към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.

Pin It on Pinterest