Правителството прие Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри

Със свое постановление Министерският съвет прие Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи.

С този нормативен акт се постига съответствие на Наредбата със Закона за хазарта (изм. и доп. ДИ, бр. 69 от 2020 г.).

Направените промени са в следствие на поемането на функциите на регулатор на хазартните и свързаните с тях дейности от Националната агенция за приходите и са свързани с правомощията на регулаторния орган относно надзора по изпълнението на условията и правилата за видовете хазартни игри.

Наредбата създава правна сигурност и определя ясни и изчерпателни правила и условия както за организаторите на отделните видове хазартни игри, така и за участниците в тях. Въвеждат се условия и предпоставки за осъществяване на ефективна контролна дейност от страна на регулатора чрез създаване на нормативна рамка, определяща изискванията, на които трябва отговорят видовете хазартни игри, за които се издават лицензи.

С Постановлението се отстраняват терминологични несъответствия и непълноти и се изменят препратките към пременените норми на Закона за хазарта.

Pin It on Pinterest