България

Правителството прие Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2024 г.

С решение на Министерския съвет е приета Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2024 г.

Националната програма за 2024 г. е изготвена от Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерския съвет, с експертната подкрепа на Постоянната работна група към комисията. Програмата е одобрена от НКБТХ на нейно заседание на 2 февруари 2024 г., в изпълнение на задължението й по чл. 7, т. 3 от Закона за борба с трафика на хора (Обн. ДВ., бр. 46 от 20 май 2003 г.) и в отговор на необходимостта от предприемане на ясни и категорични мерки за ефективно прилагане на законодателството в областта на борбата с трафика на хора.

В документа са заложени дейности по превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация и с фокус върху новите тенденции на престъплението. Дейностите са насочени към конкретни уязвими групи и се осъществяват в стратегическо партньорство с различни институции и организации. При отчитане на местната специфика, те съдействат за повишавана на чувствителността на обществото към явлението и начините за неговото ограничаване.

В Националната програма за 2024 г. се поставя акцент върху подобряване експертизата на магистрати, прокурори, разследващи, дипломати, социални работници и др.

Програмата залага приоритетна роля на дейностите, свързани със закрилата и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица. Особено значение се отдава на тясната координация между всички институции и организации за изпълнението на ангажиментите по Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик.

С оглед ролята на Националната комисия на национален докладчик по въпросите, свързани с трафика на хора, международното сътрудничество, събирането и анализът на данни, също са част от планираните за 2024 г. дейности.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest