Правителството прие Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите

Правителството прие днес Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2020 – 2030 г.

Програмата е разработена в съответствие с чл. 24, ал. 1 от Закона за почвите и дефинира цели и мерки за практическо приложение на държавната политика за опазване на почвените ресурси на национално, регионално и местно ниво.

Националната програма съдържа петгодишен план за действие в съответствие с изискванията на закона и дава рамка за местните власти при прилагане на политиката за опазване на почвите на областно и общинско ниво. Предвижда опазването на почвите от ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, запечатване, свлачища, както и осигуряване на устойчиво ползване, запазване за бъдещите поколения и възстановяване на земите и функциите на почвите.

Програмата определя дългосрочна стратегия и има ключова роля за практическо приложение на политиката за почвите, тъй като дефинира конкретни цели и мерки за тяхното опазване не само за централните и местни институции, но и за обществените организации и гражданите.

В резултат на изпълнението на програмата и заложените в плана за действие мерки ще се осигури минимизиране и, където е възможно, предотвратяване на вредното въздействие на процесите на деградация върху почвите, възстановяване на увредените и нарушени почви и тяхното устойчиво управление в съответствие с европейските и национални нормативни документи.

Pin It on Pinterest