Правителството прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2019 г.

Министерският съвет прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2019 г.

В него е направен анализ на данните за състоянието на финансовото управление и контрол и на вътрешния опит в публичния сектор, предоставена е и информация за дейността, свързана с координацията и хармонизацията на вътрешния контрол в публичния сектор от специализираното звено в Министерството на финансите през 2019 г.

Въз основа на отчетените напредък и тенденции за развитие, значително нараства броят на организациите, оценили системите си за вътрешен контрол с оценка „много добра“.

Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор предвижда ръководителите на 315 организации от публичния сектор, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, всяка година да представят на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.

Документът е изготвен на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор в удължения с един месец срок, съгласно § 32 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Съгласно изискванията на закона, след приемането му консолидираният доклад ще бъде представен на Народното събрание и на Сметната палата.

Pin It on Pinterest