България

Правителството прие актуализирана „Цифрова трансформация на България за периода2024- 2030 г.“

Министерският съвет прие актуализиран Национален стратегически документ ,,Цифрова трансформация на България за периода 2024 – 2030 г.“ и приложенията към него Анализ на състоянието на цифровата трансформация и Национална пътна карта за цифрова трансформация до 2030 г.

Приетите документи са разработени в изпълнение на европейската политическа програмата „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. и програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г. Националната пътна карта отразява стратегическата визия на страната ни за цифровата трансформация, определя равнището на националните цели и съдържа приоритетите на България за периода до 2030 година.

Цифровата трансформация на България и политиките, дейности и мерките за осъществяване на този процес са пряко свързани с повишаването на специализацията в продукти и отрасли, характеризиращи се с по-висока технологична и научноизследователска интензивност, което ще позволи заемането на по-добри и попрестижни позиции на страната ни в глобалните класации.

Програмата за цифровото десетилетие отрежда на съставния индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI нова и важна роля за наблюдение на напредъка, постигнат от ЕС. В съответствие с Решението за създаване на Цифровото десетилетие до 2030 г. DESI е интегриран в доклада за състоянието на Цифровото десетилетие и се използва за наблюдение на напредъка по отношение на цифровите цели. DESI dashboard for the Digital Decade е структурирана, прозрачна и споделена система за мониторинг въз основа на индекса DESI, чрез която ще се измерва напредъкът по тази цел. Цифровата трансформация е и в основата на повечето оси на развитие и приоритети, залегнали в Националната програма за развитие „България 2030“: образованието и уменията, науката и научната инфраструктура, интелигентната индустрия, кръговата и нисковъглеродна икономика, транспортната свързаност, цифровата свързаност и инстиуционалната рамка.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest