Правителството предлага акад. Иван Попчев да бъде награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие

Министерският съвет предлага на президента да награди акад. Иван Попчев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие за особено значими заслуги за развитие на математическата наука и информатиката.

Предложението е по инициатива на Българската академия на науките (БАН).

Акад. Попчев е участвал в изпълнението на над 200 международни, междуакадемични и национални проекта. Работил е със стопански организации от различни отрасли. В резултат на това са реализирани системи и продукти с висок икономически и социален ефект в България и в чужбина. Членувал е в настоятелства, академични, факултетни, учебни съвети и научни журита в редица университети. Носител е на званието „доктор хонорис кауза“ в няколко висши училища. Активно участва в ръководството, организацията и управлението на държавни, стопански и научно-образователни структури.

Акад. Иван Попчев има повече от 300 отпечатани научни трудове, от които 15 монографии, 38 книги на български, английски, руски, немски, корейски и френски език. Тези трудове са многократно цитирани в  енциклопедии, учебници и доклади. Основните научни приноси, получени от колективи под негово ръководство, са в областта на системните и логическите основи на изкуствения интелект и теорията на управлението на системи. Понастоящем в наукометричната база данни Scopus се откриват 97 документа и 502 цитирания на академика, а в Web of Science има 103 публикации с негово участие и 465 цитирания.

Акад. Попчев е член на няколко международни научни организации, на редколегии и официален рецензент на международни и национални списания и поредици. Неведнъж е отличаван с международни награди от Япония, Австрия, Русия, Украйна и други. Носител е на званието „Заслужил деятел на науката“, медал „1300 години България“, почетния знак на БАН „Марин Дринов“. Получава наградата на науките за земята и техническите науки на Президиума на БАН през 1977 г. За високите си постижения акад. Попчев е получавал множество награди, като през 1986 г. е бил награден с орден „Св. Св. Кирил и Методи“ – втора степен.

Pin It on Pinterest