Правителството определи органите, отговорни за управление на резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което определя органите, отговорни за управление на Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит.

По силата на Регламент (ЕС) 2021/1755 на Европейския парламент и на Съвета се създава Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит. Чрез финансирането от резерва държавите-членки осигуряват неподлежаща на връщане подкрепа за изпълнение на мерки, свързани с адресирането на неблагоприятните икономически, социални и териториални последици от Брекзит. Общият бюджет на резерва е 5,47 млрд. евро, като средствата за България са в размер на 15,37 млн. евро.

Държавите-членки трябва да създадат системи за управление и контрол в съответствие с принципите на доброто финансово управление, като определят орган, отговарящ за управлението на финансирането от резерва, независим одитен орган и орган, на който ще бъде изплатено предварителното финансиране.

За постигането на максимална ефективност за органи за управление на Резерва се определят вече съществуващи структури с натрупан опит при изпълнението на програми и инструменти, финансирани със средства от Европейския съюз:

✓       Дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет – орган, отговарящ за управлението на финансирането от Резерва;

✓       Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ – независим одитен орган;

✓       Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите – орган, на който ще бъде изплатено предварителното финансиране.

Pin It on Pinterest