Правителството определи МВнР и МО за отговорни институции в България във връзка с участието на страната ни в Европейския механизъм за подкрепа на мира

Правителството определи Министерството на отбраната и Министерството на външните работи за отговорни институции в Република България за осигуряване изплащането на ежегодната национална вноска в бюджета на новия финансов инструмент на ЕС – Европейския механизъм за подкрепа на мира.

Това се посочва в прието днес решение на Министерския съвет, според което двете министерства са определени за отговорни институции и за представителството на страната ни в Комитета на механизма. Той ще осигурява доброто финансово управление на събраните средства и разходите за дейности, финансирани от вноските на държавите членки.

Европейският механизъм за подкрепа на мира бе учреден с Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г. за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира и за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/528 като извънбюджетен фонд на ЕС, чрез който да бъдат финансирани всички инициативи в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Съюза, които имат военни или отбранителни последици.

Новият финансов инструмент ще разполага с общ бюджет в размер на 5,692 млрд. евро за периода 2021-2027 г., като средствата ще бъдат събирани на годишна основа чрез вноски от държавите членки на ЕС. Финансовият инструмент е част от цялостния подход на ЕС за финансиране на външни дейности и инициативи, чиято цел е да се формира интегрирана, всеобхватна и последователна политика за сигурност на ЕС. Чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира ще бъдат финансирани военните мисии и операции на ЕС по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и мерки за помощ (напр. доставка на военно оборудване за увеличаване на отбранителните способности на партньорите, необходима инфраструктура или техническо съдействие по искане на трети държави или регионални или международни организации и други мащабни дейности в рамките на ОВППС на ЕС) за партньорите на ЕС и неговите държави членки навсякъде по света.

С днешното си решение правителството определи националната вноска към Европейския механизъм за подкрепа на мира относно военните операции на ЕС да се заплаща от Министерството на отбраната, а тази относно мерките за помощ – от Министерството на външните работи. За тази цел правителството със свое постановление одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер на 2 581 696 лева, чрез които ще се осигури цялостното изплащане на вноската на Република България към бюджета на новия финансов инструмент на ЕС за настоящата година.

Pin It on Pinterest