Правителството одобри замяна на концесионера по договор за добив на минерална вода

Министерски съвет прие решение, с което даде съгласие концесионерът „Атлантик Дивайн“ ЕАД по концесионния договор от 19 април 1999 г. за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост от сондаж № 3 на находище „Девин“ да бъде заменен с правоприемник – „Девин“ ЕАД.

Причината е подготвяно преобразуване с прекратяване на дружеството на концесионера без ликвидация чрез вливане по смисъла на чл.262 от Търговския закон.

С решението е определен едномесечен срок за сключване на допълнителното споразумение към концесионния договор с дружеството – правоприемник – „Девин“ ЕАД. Срокът започва да тече от влизането в сила на преобразуването – вливане по смисъла на чл.262 от Търговския закон.

Pin It on Pinterest