Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МОСВ

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 2021 г.

Чрез вътрешнокомпенсираната промяна между утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми се увеличават разходите по бюджетна програма „Администрация“ във връзка с осигуряването на разходи за средства за превенция разпространението на Ковид-19 за закупуване на индивидуални предпазни средства за администрациите и извършване на редовни и извънредни дезинфекции на административните сгради, средства за изплащане на съдебни обезщетения и разноски по изпълнителни листове, както и средства за закупуване на дълготрайни материални активи за административни нужди на второстепенните разпоредители с бюджет.

Средствата се осигуряват за сметка на реализирани икономии по бюджетните програми от Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда и Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост.

Промените няма да доведат до допълнителни разходи по бюджета на МОСВ, тъй като промяната се извършва в рамките на утвърдените разходи по бюджета на министерството.

Pin It on Pinterest