Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри доклада на Република България от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 12-13 декември 2021 г., в Брюксел.

Министрите постигнаха политическо споразумение относно Регламента на Съвета за определяне за 2022 г. на възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море. Република България заяви пълната си подкрепа по предложението, като заложените в него риболовни възможности за страната ни се основават на приетите регионални мерки и ангажименти, в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. Отчетени са наличните научни съвети и социално-икономическият аспект при риболова на калкан и цаца в Черно море. Достигната бе и спогодба по Регламента на Съвета за определяне на възможностите за риболов за 2022 г. във води на Съюза и води извън Съюза.

В областта на земеделието бяха гласувани Заключенията на Съвета относно Плана за действие при извънредни ситуации за гарантиране на продоволственото снабдяване и продоволствената сигурност по време на криза. В текста се казва, че засилената междусекторна и трансгранична координация и сътрудничество на ниво ЕС са съществени, за да се отговори ефективно на кризите, при спазване на националните и ЕС компетенции, без дублиране и припокриване на механизми. Страната ни одобри Заключенията и благодари за положените усилия за постигане на приемлив компромис по финалния текст.

Участниците в заседанието проведоха и дебат относно Нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни. Страната ни сподели становището на Европейския икономически и социален комитет за необходимостта от по-всеобхватна продоволствена и търговска политика на Европейския съюз, обхващаща цялата верига на доставки, както и насочване на вниманието към някои допълнителни аспекти, които биха допринесли за постигане на по-издръжлива и устойчива продоволствена система.

Pin It on Pinterest