Правителството одобри решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД

Правителството одобри решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София.

С решението се дава съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД чрез парична вноска на обща стойност 3 812 800 лева. Средствата от увеличението на капитала ще се използват от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД целево, за покриване на съответните „общи разходи за собственост“, включващи експлоатационните разходи, включително поддръжката за 2021 г. на придобития през 2020 г. Суперкомпютър.

Правителството одобри също така промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 3 812 800 лв. за увеличаване на капитала на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД.

Pin It on Pinterest