Правителството одобри Решение за допълнение на Решение №235 на МС за приемане на анализ на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015 – 2020 г.) и за приемане на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 – 2027 г.)

Правителството одобри Решение за допълнение на Решение № 235 на Министерския съвет от 19 март 2021 г. за приемане на Анализ на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015 – 2020 г.) и за приемане на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 – 2027 г.), както и Пътна карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 – 2027 г.)

           Наличието на корупция на всички нива затруднява развитието на бизнес средата, намалява възможността за нарастване на частните инвестиции и води до понижение на конкурентоспособността.   

С цел да повиши инвестиционната привлекателност на общините и да подпомогне развитието на бизнес средата и насърчаването на инвестиции, включително ПЧИ, чрез адресиране на една от основните пречки за насърчаване на инвестициите – преодоляване на риска от корупция на местно ниво, се въвежда иновативната за България инициатива, наречена с работното име Сертификат „Община без корупция“, която да се реализира чрез допълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 – 2027 г.).

Инициативата ще бъде реализирана, чрез разработването на Система за мониторинг на доброто управление и управлението на корупционния риск от органите на местната власт и местното самоуправление. Това ще бъде реализирано чрез идентифициране на конкретни критерии и методология за оценка на тяхното изпълнение. Като резултат от успешно приложена система е възможна идентификация на резултатите и  публично оповестяване.

Pin It on Pinterest