България

Правителството одобри промени в Закона за счетоводството

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (ЗИД на ЗСч). С него в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта и на Делегирана директива (ЕС) 2023/2775 за изменение на показателите за размер за микро-, малките, средните и големите предприятия и за групите предприятия.

Законопроектът цели осигуряване на гаранции, че предприятията публикуват отчет за устойчивостта и информацията в него е относима, съпоставима, надеждна и леснодостъпна, изготвена в съответствие с хармонизирани Европейски стандарти за отчитане на устойчивостта. Това ще даде възможност на инвеститорите да разбират по- добре рисковете и възможностите, които въпросите на устойчивостта пораждат за техните инвестиции, както и въздействията на тези инвестиции върху хората и околната среда. От оповестяваната в годишните доклади информация за устойчивостта ще могат да се възползват и представителите на гражданското общество, включително неправителствените организации и социалните партньори, което ще допринесе за увеличаване на отговорността на предприятията и до насърчаване на диалога по въпросите на устойчивостта.

Отчитаната информация във връзка с устойчивостта включва фактори в областта на опазването на околната среда, социалните права и правата на човека, както и управленските въпроси. Въвежда задължение за включване в доклада за дейността на предприятията на ясно разграничим раздел с информация за въпросите по устойчивостта (отчет за устойчивостта). Отчетът за устойчивостта ще се изготвя от големите предприятия и от малките и средните предприятия (с изключение на микропредприятията), чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава членка на ЕС, както и от предприятията майки на големи групи предприятия. Предвижда се и задължение за дъщерните предприятия и клоновете на предприятия, регулирани от законодателството на трета държава, да публикуват отчет за устойчивостта на предприятието от трета държава при определени условия. В съответствие с директивата, се предлага влизането в сила на задължението за отчитане на устойчивостта да се извърши последователно, от 2024 г. до 2028 година, за различните категории предприятия.

По отношение на изменението на показателите за размер за микро-, малките, средните и големите предприятия и за групите предприятия Законопроектът определят по- високи стойности на финансовите показатели (балансова стойност на активите и нетни приходи от продажби) за категоризиране на предприятията и групите според размера им. Целта е да се отрази инфлацията през последните 10 години и да се предостави възможност на предприятията да се възползват от актуализирани размери на показателите, което ще доведе до намаляване на административната тежест, а именно ще им даде възможност да изготвят съкратени годишни финансови отчети, както и може да доведе до отпадане на задълженията за изготвяне на някои видове доклади.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest