Правителството одобри промени в Закона за културното наследство

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство.

С предлаганите промени се изпълняват пет мерки от РМС № 704 от 5 октомври 2018 г. за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Регламентират се документите, удостоверяващи наличието на изискванията на Закона за културното наследство за извършване на музейна дейност от частни музеи и се намалява срока за издаване на разрешението от министъра на културата.
Регламентират се изискванията, при които се извършва съгласуването на планове за опазване и управление, устройствени планове и специфичните правила и нормативи към тях, заданията за тяхното изготвяне, както и на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство.
Създава се законова уредба на изискванията за издаване на разрешения за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство и за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности национално богатство, които до момента се съдържат в подзаконови нормативни актове.

Pin It on Pinterest