Правителството одобри промени в Закона за гражданското въздухоплаване

Правителството одобри Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване.

С промените се актуализира националната уредба съгласно законодателството на Европейския съюз в областта на гражданското въздухоплаване.

Изготвени са нови разпоредби по отношение авиационната сигурност, с които се създават конкретни основания за осъществяването на административен контрол. Законопроекта предвижда издаването на наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни системи и надзора над техните оператори. В проекта на наредба ще бъдат предвидени административните производства по регистрация на оператори на безпилотни летателни системи, обучение и издаване на свидетелства на дистанционно управляващи пилоти, опериране в определени географски зони и др. В наредбата ще се конкретизират правомощията на компетентния орган.

В закона се въвежда нов термин „международни летища за обслужване на авиация с общо предназначение“. Това ще даде възможност на някои малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, ако разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията съгласно нормативната уредба, да могат да обслужват международни полети от авиацията с общо предназначение. В последните години се наблюдава нарастващ брой въздухоплавателни средства от общата авиация, които излитат, кацат и престояват за местодомуване на големите летища. С предлаганото изменение част от международните полети с нетърговска цел за собствени нужди и собствена сметка с леки въздухоплавателни средства ще се прехвърлят на по-малки летища.

Създават се разпоредби за правата на пътниците. Една от промените е свързана с приемане на срок за предявяване на иск срещу превозвачите, който да е един и същ както за вътрешните, така и за международните полети. Така се избягва дискриминирането на пътниците по отношение упражняване на техните права пред въздушните превозвачи.

Създават се също така административнонаказателни разпоредби в областта на авиационната сигурност, с които да се постига по-висока степен на контрол. Създават се и разпоредби за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване.

Pin It on Pinterest