Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалните квалификации

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (ЗИД на ЗППК).

С цел пълното транспониране на Директивата на Европейския парламент за признаването на професионалните квалификации Министерството на образованието и науката разработи проект за изменения и допълнения на сега действащия Закон. Промените
се отнасят до разпоредби, свързани със свободното предоставяне на услуги, свободата на установяване, общата система за признаване и автоматичното признаване на секторни професии.

В законопроекта се въвеждат и разпоредбите на новата Директива за пропорционалността. Тя определя правила за извършване на оценка за пропорционалност, която ще се извършва от държавите членки на Европейския съюз преди приемането на ново регулиране на професии или изменение на съществуващото. Директивата има за цел да предотврати прекомерните ограничения за достъпа до или извършването на професионални дейности и да гарантира прозрачността и правилното функциониране на вътрешния пазар.

Pin It on Pinterest