България

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове.

Измененията и допълненията на ЗИП предвиждат възможност да бъде създаден нов тип специализиран парк, в който се извършват един вид производствени дейности, с което ще се стимулира клъстерирането.

Също така, с предложените изменения и допълнения се прецизират текстове, по отношение на които в процеса на прилагане на закона е установено, че създават трудности за бизнеса и регистрирането на индустриални паркове.

Очакваните резултати от прилагането на акта включват създаване на по­добри условия за инвестиции и за насърчаване на инвеститорите да извършват производствена дейност в индустриални паркове.

Законопроектът е в съответствие с приоритетите и целите, заложени в Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. -декември 2024 г., приета с Решение N0 506 на Министерския съвет от 2023 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest