Правителството одобри проект на Споразумение между България и Финландия

Правителството одобри проект на Споразумение между двете правителства за прекратяване на договор за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 19S 7 г. в Пловдив.

Дългогодишна позиция на Европейската комисия (ЕК) е, че двустранните инвестиционни договори, сключени между държавите-членки на Европейския съюз (ДИД) се припокриват и влизат в противоречие със законодателството на Съюза. След влизането в сила на Договора от Лисабон (декември 2009 г.) Комисията стартира инициатива за прекратяването на двустранните инвестиционни договори (ДИД). Съдът на Европейския съюз постанови, че арбитражните клаузи в международните договори за защита на чуждестранните инвестиции между държавите-членки (ДЧ) противоречат на чл. 267 и чл. 344 от Договора за функционирането на ЕС.

По инициатива на Финландия, България и Финландия пристъпват към двустранно прекратяване с размяна на ноти на Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, като се прекратява и член 12, параграф 3 от Договора, който разширява защитата на инвестициите, направени преди датата на прекратяване на договора, за по-нататъшен период от време.

След подписването, Споразумението за прекратяване на инвестиционния договор между България и Финландия, следва да бъде ратифициран от Народното събрание на Република България.

Pin It on Pinterest