Правителството одобри позицията на България за участие в неформалния Съвет „Общи въпроси”

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета „Общи въпроси”, което ще се проведе на 22-23 юли 2021 г. в конгресния център „Бърдо“ край град Кран в Словения.

На срещата Словенското председателство на Съвета на ЕС ще представи на министрите приоритетите, залегнали в шестмесечната му програма, които са структурирани в 4 стълба: Устойчивост и възстановяване на ЕС и стратегическа автономност на ЕС; Конференцията за бъдещето на Европа; Съюз на европейския начин на живот, върховенство на закона и равнопоставеност за всички; Надежден и сигурен ЕС, способен да осигури сигурност и стабилност в своето съседство.

Съветът ще обсъди и начини за повишаване на устойчивостта на ЕС след кризата, свързана с COVID-19. Мотото на Словенското председателство „Заедно. Устойчиви. Европа.“ поставя акцент върху първия приоритет в програмата – устойчивост.

България подкрепя приоритетите, заложени в програмата на Словенското председателство, и посланието на неговото мото. Страната ни приветства усилията на Словенското председателство за подобряване на реакцията при кризи и изграждане на устойчивост на ниво ЕС. Подкрепяме необходимостта от дискусия относно мандата, ефективността и качеството на съществуващите мрежи и институции.

За България е важно да бъде завършена реформата на убежището, за да се създаде стабилна система за по-добро управление на миграционните потоци, която да е справедлива, работеща и лесна за прилагане. Следва да се намери правилният баланс между отговорност и солидарност.

Pin It on Pinterest