Правителството одобри позицията на България по дело пред съда на ЕС

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-30/22 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Велико Търново. Запитването се отнася до приложимостта на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия в областта на социалната сигурност. По същество съдът иска да се установи докога лицата попадат в персоналния обхват на чл. 30, параграф 1 от Споразумението за оттеглянето.

В своята позиция българската страна предлага отговорът на поставените в преюдициалното запитване въпроси да бъде в смисъл, че подобни кратки периоди, като този по главното производство, не следва да се считат за прекъсване по смисъла на чл. 30, пар. 2 от Споразумението за оттеглянето на ситуациите, предвидени в чл. 30, пар. l от същото, поради което не следва да водят до отпадане на лицата от персоналния обхват на чл. 30.

Конституирането на България, като страна в производството по това дело, ще позволи на нашата държава успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Pin It on Pinterest