България

Правителството одобри позиция на страната по Съединени преюдициални дела С-313/23, С-316/23 и С-332/23, Инспекторат към ВСС и др. пред Съда на ЕС

Правителството прие протоколно решение за одобряване на позиция и даване на съгласие Република България да участва по Съединени преюдициални дела С-313/23, С-316/23 и С-332/23, Инспекторат към Висшия съдебен съвет и др. пред Съда на Европейския съюз.

Съединените преюдициални дела се отнасят до тълкуването на разпоредби от Договора за функциониране на Европейския съюз, Хартата на основните права на Европейския съюз и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО
(„Общ регламент за защита на данните“).

В одобрената позиция се представят съображения по допустимостта на
преюдициалното запитване и се излагат аргументи в защита на основните тези които Република България ще поддържа.

С участието си по Съединени преюдициални дела С-313/23 С-316/23 и С-332/23, Инспекторат към Висшия съдебен съвет и др, Република България има възможността посредством поддържаните от нея тези да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел
постигането на непротиворечиво тълкуване с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest