Правителството одобри позиция на страната по дело С-319/19, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество пред Съда на ЕС

Министерският съвет прие днес протоколно решение за одобряване на позиция и даване на съгласие Република България да участва по дело С-319/19, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество пред Съда на ЕС.

Поставените от Софийски градски съд въпроси са насочени основно към тълкуване на разпоредби на Директива 2014/42 за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз.

В одобрената позиция се представят съображения по допустимостта на преюдициалното запитване и се излагат аргументи в защита на тезата, че Директивата допуска рационална правна уредба като тази по главното производство, както и че прилаганият у нас механизъм за отнемане на незаконно придобитото имущество е гражданскоправна мярка, чиито характеристики отговарят на стандартите на международното право и правото на Европейския съюз.

С участието си по делото България има възможността да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел постигането на непротиворечиво тълкуване с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Pin It on Pinterest