Правителството одобри намерението на България за присъединяване към тринадесет препоръки на ОИСР в областта на околната среда

Правителството одобри намерението на Република България за присъединяване към: Препоръка на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, Препоръка на Съвета за индикатори и информация за околната среда, Препоръка на Съвета за засилване на политиките за намаляване на шума, Препоръка на Съвета за околна среда и туризъм, Препоръка на Съвета за докладване за състоянието на околната среда, Препоръка на Съвета относно политиките за намаляване на шума, Препоръка на Съвета относно принципите, свързани с крайбрежното управление, Препоръка на Съвета относно принципите за трансгранuчно замърсяване, Препоръка на Съвета относно прилагането на принципа „Замърсuтелят плаща“, Препоръка на Съвета относно ръководните принципи за международните икономически аспекти на екологичните политики, Препоръка на Съвета относно предотвратяването, готовността и реакцията при химически аварии, Препоръка на Съвета относно прилагането на принципа „Замърсuтелят плаща“ при случайно замърсяване, Препоръка на Съвета за установяване на насоки по тношение на процедурата и изискванията за предвиждане на въздействието на химикалите върху човека и околната среда.

Решението упълномощава министъра на околната среда и водите да подпише и изпрати молба за присъединяване до генералния секретар на ОИСР.

С присъединяването към изброените правни инструменти ще се повиши видимостта на България сред останалите държави, ще бъде изпратен положителен сигнал към държавите-членки и страната ни ще демонстрира постоянството, ангажираността и последователните си усилия за пълноправно членство.

Pin It on Pinterest