Правителството одобри изплащането на общо 26000 евро обезщетения след споразумения по три жалба пред ЕСПЧ

Жалбоподателите по три жалби, висящи пред ЕСПЧ, се оплакват от лошите санитарно-битови условия в затворите, в които са пребивавали през различни периоди от време.

Те са завели искове и са получили обезщетения за неимуществени вреди от националните административни съдилища, но размерът на присъдените обезщетения е по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение.

Разглежданите жалби са сходни с жалбите по делата „Нешков и други срещу България № 36925/10 и 5 други, 27януари 2015г.; „Димитър Ангелов срещу България “, № 58400/16, 21 юли 2020г. и др. и представляват добре установена практика на Съда.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелски споразумения, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателите по трите жалби обезщетения в общ размер на 26000 евро за всички вреди, разходи и разноски.

Pin It on Pinterest