Правителството одобри изменение на списъка на държавите с пазарен риск

Правителството прие Постановление на Министерския съвет за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане.

Основната цел на Постановлението е хармонизиране на срока, заложен в ПМС № 124/2007 г. с последните промени в Съобщението на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити. Промените са свързани със срока, в който се прилагат нормативни възможности за предоставяне за сметка на Държавата на краткосрочно застрахователно покритие за експортни кредити за страни с пазарен риск в условията на криза, свързана с разпространението на COVID-19.

Удължаването на срока съответства на Петото изменение на Временната рамка на Европейската комисия за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.

Pin It on Pinterest