Правителството одобри Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от АППК

Правителството прие Решение за одобряване на Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) за 2021 г.

Решението се приема въз основа на Закона за концесиите, приет началото на 2018 г., по силата на който АППК извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори. Към Плана е приложена и обосновка, която съдържа мотивиране и прогноза за финансовите ресурси, необходими за неговото осъществяване.

Pin It on Pinterest