Правителството одобри Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на концесионен договор за добив на блатно кокиче

Министерският съвет одобри Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на концесионен договор за добив на блатно кокиче.

Анализът сочи, че се изпълняват условията на концесията и задълженията по договора, а находището се поддържа в добро състояние. Изводите в отчета са, че се спазват режимите, определени със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие и посочени в заповедите за ежегодно ползване на вида.

Концесията е предоставена за 20 години, с гратисен период от 10 години, през които не се дължи годишно плащане. Дейностите по договора и на свързаните с него инвестиции се извършват със средства, осигурени от концесионера и на негов риск.

Pin It on Pinterest