Правителството одобри годишен доклад за дейността на Съвета по европейските въпроси през 2020 г.

Министерският съвет прие Годишен доклад за дейността на Съвета по европейските въпроси през 2020 г.

Годишният доклад съдържа информация за взетите от Съвета по европейските въпроси (СЕВ) решения и за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС, през 2020 г. През изминалата година СЕВ прие общо 543 решения, отразени в 60 протокола от 16 присъствени заседания, 6 заседания, проведени чрез видеоконферентна връзка, и от 38 процедури за неприсъствено вземане на решения по чл. 6а, ал. 11 от ПМС № 85/2007 г.

През 2020 г. променената организация на работа в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС, поради възникналата пандемия от COVID-19, при продължаващ висок интензитет на работа, налагаше активна и адаптирана към условията дейност на Съвета по европейските въпроси. И през 2020 г. продължи да се наблюдава тенденция на нарастващ обем въпроси с хоризонтален характер на ниво ЕС, което изискваше високо ниво на координация и предварителна съгласуваност в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС. Публикувайки информация на Facebook страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС относно взетите решения на СЕВ, както и по актуални теми от дневния ред на ЕС, се осигуряваше публичност и прозрачност в работата, като през отчетния период са публикувани 166 съобщения – за сравнение през 2019 прессъобщенията са били 95.

И през 2020 г. координационният механизъм по въпросите на ЕС в България чрез адаптиране на дейността на СЕВ към променените условия, затвърди своята основна роля както за изготвянето на единни и съгласувани национални позиции, което осигури последователно отстояване на националния интерес в процеса на взема на решения в ЕС, така и по отношение на мониторинга на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на страната в ЕС.

Pin It on Pinterest