България

Правителството одобри „ДКК“ ЕАД да възложи на „Авионамс“ АД изграждането на базови национални способности за поддръжка на изтребители F-16

Правителството прие решение да възложи на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в „Авионамс“ АД, да възложи на дъщерното си публично предприятие изпълнението на цели на публичната политика – изграждане на базови национални способности за поддръжка на изтребители F-16 блок 70.

Предвидено е, че изпълнението на целите на публичната политика ще се осъществи при следните условия – подписване на Споразумение между „Авионамс“ АД и Lockheed Martin Global INC, относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70. Предвидено е и привеждане на съществуващите мощности и инфраструктура на „Авионамс“ АД в съответствие с изискванията на Lockheed Martin Global INC, доставка и инсталиране в „Авионамс“ АД на предоставеното от Lockheed Martin Global INC безвъзмездно оборудване, инструменти, запасни части, образци и средства за обучение, както и набиране и обучение на персонал.

Настоящото РМС е във връзка с изпълнението на подписаното през 2019 година Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70. Споразумението предвижда „Lockheed Martin Global“ INC да определи български дружества, които отговарят на изискванията и са в състояние да изпълнят проектите, касаещи създаването на базови способности за извършването на ремонт и дейности по поддръжка на системи, свързани с експлоатацията на новите изтребители. След извършено проучване от производителя е установено, че държавното предприятие ,,Авионамс“ АД отговаря на условията и може да изпълнява дейности, предвидени в Програмата за индустриално сътрудничество F-16 блок 70.

Изграждането на базови национални способности за поддръжка на изтребител F-16 блок 70 на територията на страната ни ще позволи България да осъществява собствена, независима и неопосредствана от втора страна логистична поддръжка и експлоатация през целия дълъг жизнен цикъл на придобиваната отбранителна техника, основаваща се на собствена технологична база. По този начин се постига по-­голяма независимост, бързина на действие и по-висока ефективност, в сравнение с евентуалното транспортиране на техниката в друга държава, и се гарантира сигурност на доставките.

Предвижда се контролът по изпълнението на задължението за изпълнение на цели на публичната политика да се осъществява от министъра на икономиката и индустрията. Контролът на конкретните дейности във връзка с изпълнението на посоченото задължение ще се осъществява от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest