България

Правителството обяви 31 март за професионален празник на вътрешния одитор

Със свое решение Министерският съвет на Република България обяви 31 март за професионален празник на вътрешния одитор.

На този ден през 2006 г. Законът за вътрешния одит в публичния сектор е обнародван в „Държавен вестник“. С акта се уреждат същността, принципите и обхватът на вътрешния одит в организациите от публичния сектор, статута и функциите на структурите и лицата, които го осъществяват.

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организациите. Затова и упражняването на професията изисква висок професионализъм, обективност и почтеност. Служби за вътрешен одит се създават в банкови институции, пенсионноосигурителни дружества и други структури и организации, съгласно нормативните изисквания и добрите практики.

Приемането на Закона за вътрешния одит в публичния сектор през 2006 г. е резултат от преговорния процес по Глава 28 „Финансов контрол“ за присъединяване на Република България към Европейския съюз. По този начин са положени основите за изграждането на нова финансово-контролна система в страната, включваща вътрешен одит. Вече 18 години вътрешните одитори демонстрират своята водеща роля при подобряване на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest