Правителството изпрати на НС за одобрение Решението за собствените ресурси в бюджета на ЕС

Правителството предложи на Народното събрание да одобри Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом (Решението за собствените ресурси). След одобряването му, министърът на финансите трябва да уведоми генералния секретар на Съвета на Европейския съюз за приключване на процедурата в нашата страна.

Съгласно чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България Народното събрание следва да се произнесе по Решението за собствените ресурси, предвид предмета на Решението и отражението на размера на вноската на България в бюджета на ЕС върху разходите от държавния ни бюджет. Одобрението му се налага и в изпълнение на чл. 311, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и във връзка с чл. 12 от самото Решение за собствените ресурси. Съгласно тези разпоредби, след приемането от Съвета на ЕС на Решението за собствените ресурси, то трябва да бъде одобрено от всички държави членки, съгласно техните съответни конституционни изисквания, и всяка държава членка следва незабавно да уведоми генералния секретар на Съвета на ЕС за приключването на тази процедура.

Решението за собствените ресурси ще влезе в сила на първия ден от първия месец, след получаване на последното уведомление, и ще породи действие със задна дата, считано от 1 януари 2021 година. Целта пред ЕС и България е своевременното му одобряване от всички държави членки, с оглед осигуряването на необходимите условия за финансиране на възстановяването от кризата заради епидемията от коронавирус, чрез Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“, разпоредби за който се включват именно в Решението за собствените ресурси. Също така влизането в сила на Решението за собствените ресурси има важно значение за ЕС заради факта, че с него се регулира прилагането на системата на собствените ресурси, която осигурява основната част от финансирането на политиките и дейностите от общия бюджет на Европейския съюз.

Очакваното финансово отражение на Решението за собствените ресурси върху бюджета на страната ни е леко увеличение на разхода за вноската ни в бюджета на ЕС – средногодишно с около 4,17 % (по прогнозни изчисления за 2021-2023 г.), в сравнение с хипотеза, при която се допусне продължаване прилагането на настоящото Решение 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси.

Pin It on Pinterest