Правителството изменя и допълва Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на НАТО

Правителството прие Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

С приемането на проекта се въвежда комплексен подход за оценка на финансовото състояние на фирмите кандидати, който отчита широк набор от показатели – текуща ликвидност, бърза ликвидност, финансова автономност, брутна рентабилност от дейността и нетна рентабилност. Това ще доведе до по-адекватна и реалистична оценка на финансовото състояние на дружествата и ще предостави възможност на иначе жизнеспособни български предприятия, които по различни причини не са могли да реализират положителен финансов резултат през даден отчетен период, да бъдат допуснати до участие в международни процедури на НАТО и да търсят нови възможности за развитие.

Останалите промени в текстовете на наредбата са свързани с облекчаване на административната тежест и съкращаване на сроковете за административното обслужване.

Pin It on Pinterest