България

Полезна информация от Агенцията за хората с увреждания за възможностите за финансиране на проекти

Конкурс за финансиране на предприятия и кооперации на хората с увреждания, приключили минимум три месеца като регистрирано в АХУ специализирано предприятие, съгласно чл. 83, ал. 1 от ЗХУ;

2. Конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания – физически лица с трайни физически увреждания, с 50 и повече от 50% определена намалена работоспособност, съгл. решение на ТЕЛК/НЕЛК, които нямат учредено еднолично предприятие и не са съдружници в други търговски дружества. Максимален размер на събсидията – до 30 хил. лв. Краен срок за подаване на проекти – 17,30 ч. на 23.04.2024 г. Методиката и дакументите са публикувани но сайта АХУ: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/87 .

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest