Покана за участие в работна група

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Във връзка с процеса на програмиране за програмен период 2021 – 2027 г. с Постановление № 142 на Министерския съвет от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (ПМС № 142/2019 г.) се създава тематична работна група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Поименният състав на работната група се определя със заповед на ръководителя на съответното водещо ведомство или оправомощено от него лице, или от ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, съгласувано със заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, желаещи да участват в състава на тематичната работна група, са поканени да представят заявление за участие.

Изборът на лицата, подали заявление, ще бъде осъществен на база процедурата за избор, определена в Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г.

В избора могат да участват следните групи юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност:

– организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

– организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

– екологични организации;

– организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“;

 Организации, работещи в сферата на развитие на информационните и комуникационни технологии.

Съгласно чл. 9, ал. 1-3 от ПМС № 142/2019 г. ЮЛНЦ за общественополезна дейност от посочените по-горе групи, желаещи да участват в работната група за разработване на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, трябва да отговарят на следните общи критерии:

  1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
  2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
  3. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
  4. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
  5. в тях да членуват поне 3 местни инициативни групи и/или местни инициативни рибарски групи, действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от една година към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор.

Критерият по т. 4 се прилага само за лицата по чл. 7, ал. 4, т. 14, букви „а“ – „г“  и ал. 5 от ПМС № 142/2019 г., а критерият по т. 5 – за лицата по  чл. 7, ал. 4, т. 14, буква „д“ от същото постановление.

ЮЛНЦ за общественополезна дейност, желаещи да участват в състава на тематичната работна група, не може да членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

Писменото заявление се представя по образец, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Едно ЮЛНЦ за общественополезна дейност не може да подаде повече от едно заявление за участие в процедурата.

Към заявлението се прилагат:

а) документ за регистрация;

б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 9, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС № 142/2019 г., както и документи, доказващи изпълнението им;

в) декларация по образец за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ПМС № 142/2019 г., а за лицата по чл. 7, ал. 4, т. 14, буква „д“ – и за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановлението.

Образците на заявление за участие в процедурата и декларацията към него могат да бъдат намерени в поканата за настоящата процедура, публикувана в раздел „Новини“ на Единния информационен портал на Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове https://www.eufunds.bg/bg/news-eip  .

Заявленията за участие в процедурата и приложенията към тях се подават в срок до 15 работни дни от датата на публикуване на настоящата покана, до г-н Мартин Дановски, председател на Управителния съвет на Фонд мениджър на финансови инструменти в България  по един от следните начини:

– на хартиен носител на адрес: Администрация на Министерския съвет гр. София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков”, № 1, чрез дирекция Централно координационно звено ;

– по електронен път документите се изпращат на електронен адрес: ngo.selection@government.bg, като заявлението за участие и декларацията се представят подписани с електронен подпис от законен представител на заинтересованото ЮЛНЦ, а всички други документи, посочени по-горе, които се изискват към заявлението се предоставят като сканирани копия.

Контролният лист, по който ще бъде извършена проверката на получените заявления, може да бъде намерен в поканата за настоящата процедура, публикувана в раздел „Новини“ на Единния информационен портал на Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове https://www.eufunds.bg/bg/news-eip  .

Когато при проверката на получените заявления се установи липса на документи, както и наличие на непълноти или неточности в обстоятелствата или документите, кандидатите ще бъдат уведомени с електронно съобщение до посочения в заявлението електронен адрес да представят еднократно необходимите документи и/или информация в срок от 3 работни дни от датата на изпращане на електронното съобщение.

Всички ЮЛНЦ за общественополезна дейност, които са подали в срок заявления по образец и отговарят на изискванията и критериите съгласно ПМС № 142/2019 г. ще бъдат поканени да определят общо за съответната група по чл.7, ал.4, т.14 и ал. 5 от ПМС №142/2019 г. по един основен член и до трима представители за резервни членове.

С подаването на заявлението се счита, че е изразено съгласие за съхранение и обработка от Администрацията на Министерския съвет, като администратор на лични данни на предоставените от кандидатите лични данни за целите на настоящата процедура в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Pin It on Pinterest