Покана за участие в обучение на тема: „Изисквания на Закона за защита на потребителите при предлагане на услуги“

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в обучение, насочено към подобряване на разбирането на изискванията на Закона за защита на потребителите при предоставяне на услуги към крайни потребители. Обучението се реализира по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C01 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, на Комисията за защита на потребителите.

В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

  • Каква информация трябва да бъде предоставяна на потребителите при предлагане на услуги?
  • Какви са изисквания на Закона за защита на потребителите към безопасността на услугите, в т.ч. гаранции и право на рекламации?  
  • Какво представляват нелоялните търговски практики в сферата на услугите?
  • Кои са спецификите при упражняване на туроператорска, турагентска, хотелиерска и ресторантьорска дейност – изисквания на Закона за туризма и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение?


Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане:

  • Огнян Варадинов – магистър по право, 1997 – 2001 г. гл. юрисконсулт и началник отдел „Правен” при Комисия по търговия и защита на потребителите, от април 2010 г. до септември 2011г. член на Комисия за защита на потребителите, от 2001 г. адвокат в Софийска адвокатска колегия, специализирал в Юридически факултет на Университета в Хамбург (Германия), Международна парламентарна практика Германски Бундестаг със статут и на студент към Хумболтовия университет Берлин (Германия) и Потребителска защита при Трудовата камара Виена (Австрия). Автор на над 20 специализирани публикации по проблеми на европейското право, защитата на потребителите и екологичното право.
  • Богомил Николов – доктор по икономика от Университета за национално и световно стопанство в София и магистър по политология и стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски“ и университета „Еразмус“ в Ротердам, изпълнителен директор на Българската национална асоциация „Активни потребители“ от 1999 година насам, член е на редица комитети и консултативни органи като Националния съвет за защита на потребителите, Икономическия и социален съвет, Европейската потребителска консултативна група  (ECCG) и Европейския икономически и социален комитет, водил е обучителни курсове в Института по публична администрация в България и редица други държави. Автор е на  множество публикации по проблемите на потребителите.


Лекторите са подготвили редица казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката. В допълнение, ще бъдат разгледани актуални въпроси, свързани с туроператорската, турагентската, хотелиерската и ресторантьорската дейност в контекста на COVID-19.

Обучението е еднодневно и безплатно за участниците, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  

Обучението ще се проведе на 31 август 2020 г. в София, в хотел „Централ Форум“, с адрес: гр. София 1612, Бул. “Цар Борис III” 41.

Броят на участниците в обучението е  ограничен. Участниците ще бъдат регистрирани по реда на получаване на заявките!

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, осигурени са две кафе-паузи и обяд. Няма такса за участие.


Приложено изпращаме Програма на обучението и Регистрационен формуляр, който представителите на фирмите следва да попълнят и подадат до 26.08.2020 г. по факс: 02 944 51 18 или
ел. поща: trainings@dicon-bg.com

Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас:

тел.: 02 944 51 09 или чрез посочената по-горе електронна поща.

Pin It on Pinterest