Подготвя се идеен проект за строителство на АМ „Черно море“

Магистралата няма да преминава през населени места и курортни комплекси

През 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела действия за изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план – парцеларен план на автомагистрала „Черно море“. Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

На 26 октомври 2020 г., след проведена процедура по ЗОП, е сключен договор за изпълнение на дейностите. Стойността му е 9 516 000 лв. с ДДС, а срокът за изпълнението на проектно-проучвателните работи е 365 календарни дни.

След като разработката бъде предадена, Експертният технико-икономически съвет на АПИ ще избере целесъобразен вариант от техническа и икономическа гледна точка, при отчитане на всички екологични аспекти и ще се проведат процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Пълен проект по одобрения вариант ще бъде изработен след докладите по ОВОС и ОС и след като компетентните органи постановят окончателно решение по тях.

Въз основа на изготвения разширен идеен проект ще бъде обявена процедура за възлагане на строителството на АМ „Черно море“.

Предвижда се новото трасе да започва от АМ „Хемус“ около с. Слънчево, ще следва пресичане на Варненско – Белославското езеро, обход на гр. Варна, връзка около с. Приселци със съществуващото трасе на магистралата и от там до АМ „Тракия“ с връзка около с. Ветрен (Бургаска област).

АМ „Черно море“ няма да преминава през населени места и курортни комплекси, уточни министър Аврамова. В проектната разработка ще се обърне и специално внимание на възможностите за осъществяване на връзки между магистралата с прилежащите населени места и с изградената пътна инфраструктура. На подходящи места ще бъдат проектирани пътни връзки към курортните комплекси по цялата черноморска ивица. Ще се даде и решение за пресичане на Варненското и Белославското езеро на най-благоприятното място, съобразено с възможностите за осъществяване на връзка с АМ „Хемус“. За осигуряване на достъп между земеделските и горските територии, разположени от двете страни на автомагистралата, ще бъде предвидено безконфликтно преминаване.

Министър Аврамова заяви, че доизграждането на автомагистралата е от особена важност не само на регионално ниво. Свързването на основните пътни направления от Северна и Южна България – чрез автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“, ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища – Варна и Бургас, и на туристическия поток до цялото Черноморие.

С изграждането на обекта ще завърши автомагистралният пръстен на страната, което е една от дългосрочните стратегически цели на правителството.

В отговор на друг въпрос – за отводняване на обхода при Поморие, министър Аврамова информира, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела своевременни действия по изпомпване на събралото се количество дъждовна вода. На 25 януари е направена инспекция на обект, при която е констатирано, че възникналите проблеми и компрометирани елементи от пътния профил са вследствие на голямото количество дъжд за кратък период от време. Това не е обвързано с изпълнението на строително-монтажните работи и затова няма основание да бъдат налагани санкции на изпълнителя. Въпреки това строителят ще предприеме за своя сметка действия за възстановяването на засегнатите елементи от пътния профил, спазвайки технологията на изпълнение на строително-монтажните работи, след достигане на оптимално водно съдържание на пътния насип и при подходящи метеорологични условия. Търси се и трайно решение на проблема с отводняването не само на пътното съоръжение, а и на околните терени.

Министър Аврамова уточни, че обходът на гр. Поморие все още не е въведен в експлоатация и няма издадено разрешение за ползване. Подписан е Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, а движението в конкретната отсечка се осъществява съгласно проект за временна организация и безопасност на движението с максимално допустима скорост до 70 км/ч.

В отговор на въпрос за питейната вода в село Брестовица, област Пловдив, регионалният министър увери, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив е в готовност да изпълни своите ангажименти за решаване на проблема. И в момента „ВиК“-Пловдив предприема мерки за ограничаване на съдържанието на манган чрез аериране на водния поток и впоследствие на филтрирането му, монтирайки самопочистващ се филтър. Операторът е осигурил питейна вода на населението чрез 3 водоноски, разположени в селото. Изчакват се резултатите от проверката на комисия, назначена от областния управител и контролните органи и когато се предложи трайно решение на проблема, „Български ВиК холдинг“ ЕАД е в готовност да го финансира. Холдингът има възможност да предостави средства както за подмяната на ВиК тръбите, които имат отлагания на манган, така и за финансиране на друг водоизточник, така че хората от с. Брестовица да получават чиста питейна вода.

Pin It on Pinterest