Отчуждават се имоти за модернизацията на жп участъка гара София – гара Волуяк

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти – частна собственост за модернизацията на железопътен участък гара София – гара Волуяк. Участъкът е част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1 +061 до проектен км 8+409“.

Имотите се намират в район „Надежда“, София.

Средствата за обезщетяване на собствениците на засегнатите имоти се осигуряват от Механизма за свързване на Европа – сектор „Транспорт“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Pin It on Pinterest