България

Отчисления в размер на 100 % от печалбата за финансовата 2023 г. на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала ще бъдат внесени в полза на държавата

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2023 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Отчисленията са в размер на 100%. Те са в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и с Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024- 2026 г. Срокът за внасянето им е 31 май 2024 г.

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ и центровете за психично здраве, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Изключени са също и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Запазва се възможността за публичните дружества да разпределят и междинен 6-месечен дивидент, при спазване на изискванията на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Разпореждането е в съответствие с чл. 14, т. 3 от Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest