България

Отчет на министър Глушков

Възстановяването на диалога с младежкия сектор, възобновяването на ключови процеси и създаване на нови стратегически партньорства за младежко участие са основните резултати, които бяха постигнати в политиката за младежта в периода на служебния кабинет на министъра на младежта и спорта Георги Глушков.

Възстановяване на диалога с младежкия сектор
1. В процес е създаването на Национална работна група за местна младежка политика, целяща създаване на по-добри предпоставки за диалог между изпълнителната власт на национално и местно ниво. Тя цели хармонизиране на състоянието на младежката политика в общините в България и създаване на условия за пряко участие на младите хора и техните организации в процесите на вземане на решения.

2. В изпълнение на Национална стратегия за младежта (2021-2030) е в ход оценка на проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, целяща подкрепа на младежки организации и заинтересовани страни. По процедурата със срок за кандидатстване 30.04.2024 г. са постъпили общо 103 проектни предложения на обща стойност 7 968 688,9 лв.

3. Стартирани са процедури по отчитане на проекти по: Национална програма за младежта (2021-2025), с краен срок на кандидатстване 07.11.2022 г. – общо 26 отчета и по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта, с краен срок за кандидатстване 26.03.2023 г.- общо 44 отчета на организации, финансирани по програмата.

4. Подкрепено е участието на представители на младежкия сектор в Европейската конференция за социална работа в град Брюж, Белгия и в Първата сесия на Икономическата комисия на ООН в Кипър.

5. Подновен е активният диалог и сътрудничество между Министерството на младежта и спорта и гражданския сектор, посредством провеждане на регулярни срещи и дискусии с представители на неправителствени младежки организации.

Възобновяване на ключови процеси
1. В отчетния период е засилено междусекторното партньорство и координация между изпълнителната власт на национално и местно ниво и представителите на неправителствения младежки сектор.

2. Възобновена е работата на консултативните звена и работни групи към министъра на младежта и спорта и е в ход формирането на нови такива в изпълнение на политиката за младежта.

3. Предприети са мерки за иницииране на изменения и допълнения в Закона за младежта и са проведени работни срещи със заинтересовани страни и представители на младежкия сектор.

4. Предприети са мерки за утвърждаването на България като регионален хъб за младежка политика за страните от Западните Балкани и Източното партньорство. Като първа стъпка в този процес Министерството на младежта и спорта изпълнява проект за повишаване на административния капацитет на Република Албания по политиката за младежта, във връзка с преговорния процес за присъединяване към ЕС.

Нови стратегически партньорства за младежко развитие
1. Предстои подписване на споразумение за партньорство между Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката по посока подкрепа и на дейността и функционирането на изградените и новоизграждащите се в България младежки центрове.

2. Утвърдени са партньорски отношения с младежките центрове в страната по посока подкрепа при работата на организациите на местно ниво с млади хора от малките населени места.

3. В ход са преговори за подписване на меморандум за сътрудничество с Фонда на ООН за населението и съставянето на двугодишен план за работа по посока справяне с демографските предизвикателства, чрез подкрепа на младежкия сектор.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest