Одобряват се проектите на програми по Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика

Министерския съвет прие Решение, с което одобри проектите на програми на Република България по Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд ,,Убежище, миграция и интеграция“ и представянето им пред Европейската комисия.

С Решение на Министерския съвет № 196 от 11 април 2019 г. Министерството на вътрешните работи е определено за водещо ведомство за разработване на програмите на България по фонд „Вътрешна сигурност“, Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г.

Одобряването на програмите по посочените фондове и инструмент на Европейския съюз ще позволи осигуряването на финансиране за изпълнение на политиките на национално ниво в областта на граничния контрол и наблюдение, противодействието и борбата с организираната и тежката престъпност, опазването на обществения ред и сигурност и убежището и миграцията.

Одобрението на проекта на Решение ще позволи на Управляващия орган да представи програмите на Европейската комисия за разглеждане.

Pin It on Pinterest