Одобрено е участието на държавата в увеличаването на капитала на Централния депозитар

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на финансите, с които се осигурява възможността за участие на държавата в увеличаване капитала на „Централен депозитар“ АД.

Това ще се реализира чрез придобиване на 1 748 броя нови обикновени поименни безналични акции, съответстващи на държавното участие в капитала на дружеството, всяка една с номинална стойност 100 лева и емисионна стойност 570 лева, определена съгласно оценка от независим лицензиран оценител.

Средствата ще се използват за разширяване на кръга на услуги, предоставяни от „Централен депозитар“ АД, с цел подобряване на цялостната инфраструктура на капиталовия пазар.

Pin It on Pinterest